Vakgebieden
 
Tack 51 Advocaten staat u en uw onderneming bij in alle rechtsmateries, onder meer:

Handelsrecht, met o.m:

 • nationale en internationale koop en verkoop van roerende en onroerende goederen;
 • handelshuur;
 • huur en verhuur van roerende goederen;
 • distributie overeenkomsten (handelsagentuur, concessies van alleenverkoop, franchising);
 • dienstencontracten (o.m. management- en consultancycontracten);
 • leasing, huurkoop en aanverwante;
 • overdracht van handelszaken en vennootschappen;
 • borgtochten, garanties en andere zekerheden;
 • handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking;
 • intellectuele eigendom;

Debiteurenbeheer en incasso, met o.m.:

 • minnelijke invordering van onbetaalde facturen;
 • gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen;
 • bewarend beslag op roerende goederen, onroerende goederen en onder derden;
 • eenzijdige procedures (o.m. Europees Betalingsbevel);
 • uitvoering van titels in binnen- en buitenland;

Bancair en financieel recht, met o.m.:

 • kredietovereenkomsten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, professionele kredieten);
 • financiële tussenpersonen (agenten en makelaars);
 • aansprakelijkheid inzake beleggingen (MiFID);
 • zekerheden (o.m borgtocht, pand, compensatie, medeschuldenaar, hypotheek);

Vennootschapsrecht, met o.m.:

 • oprichten en omvormen van vennootschappen;
 • familiale ondernemingen;
 • fusies en overnames;
 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • geschillen tussen aandeelhouders (o.m. uitsluiting en uittreding);
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • vereffening van vennootschappen;

Vermogensrecht, met o.m.:

 • vermogens- en successieplanning;
 • burgerlijke maatschappen;
 • familierecht (o.m. echtscheiding);
 • verdelingen (o.m. erfenissen);
 • schenkingen;

Insolventierecht, met o.m.:

 • WCO-procedures (gerechtelijke reorganisatie) aan de zijde van schuldeiser en schuldenaar;
 • bijstand aan zaakvoerders en bestuurders bij faillissement;
 • curator van faillissementen;
 • collectieve schuldenregeling;

Aannemingsrecht, met o.m.:

 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten;
 • gerechtelijke en minnelijke expertises;
 • opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden;
 • bemiddeling en geschillen voor de rechtbank;

Arbeidsrecht, met o.m.:

 • opstellen contractuele documenten (arbeidsovereenkomst, abeidsreglement...);
 • ontslagen (dringende reden, collectief ontslag...);
 • arbeids- en loonvoorwaarden;
 • arbeidstijd en welzijn op het werk;
 • privacywetgeving;
 • uitzendarbeid;
 • intellectuele eigendomsrechten van werknemers;

Strafrecht

 • economisch en niet-economisch strafrecht;
 • verkeer;